การชำระเงิน


บช. ไทยพาณิชย์ สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
360-2-66156-9
ประกาศิต จันทนะลิขิต
-----------------------------------------------------------
บช. ธนาคารกรุงไทย
475-0-46061-3
ประกาศิต จันทนะลิขิต
-----------------------------------------------------------